Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR KUIPER

1. Opdracht

Een opdracht komt tot stand nadat deze door of namens advocatenkantoor Kuiper is aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvaarde opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Daarop zijn tevens van toepassing de artikelen 400 tot en met 413 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij van die artikelen schriftelijk is afgeweken.

2. Honorarium in betalende zaken

Advocatenkantoor Kuiper heeft met de cliënt het uurtarief afgesproken, op basis waarvan de werkzaamheden worden verricht. Voor tussentijdse/tijdelijke- spoedeisende werkzaamheden wordt op het overeengekomen tarief een toeslag van 50% toegepast. Aanpassing van het uurtarief vindt jaarlijks per 1 januari plaats.

3. Honorarium in geval van toevoeging

Indien voor de cliënt een toevoeging is aangevraagd en deze toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgegeven onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage binnen 14 dagen nadat Advocatenkantoor Kuiper de cliënt om betaling daarvan verzocht heeft, te zijn voldaan. De verschuldigde verschotten anders dan de kantoorkosten vallen niet onder de toevoeging en worden door Advocatenkantoor Kuiper doorbelast aan de cliënt, telkens wanneer deze aan haar in rekening worden gebracht. Indien geen toevoeging wordt verleend en de cliënt de opdracht handhaaft, zal door Advocatenkantoor Kuiper met de cliënt worden afgesproken tegen welk honorarium de werkzaamheden zullen worden verricht. Deze afspraak zal door Advocatenkantoor Kuiper schriftelijk worden bevestigd. Alsdan zal van toepassing zijn hetgeen in deze voorwaarden is bepaald ten aanzien van het honorarium en verschotten in betalende zaken.

4. Verschotten

Onder verschotten worden verstaan: de kantoorkosten (porti, telefoon, fax en fotokopieën etc.), welke forfaitair worden berekend op basis van 5% van het honorarium, de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, bevolkingsregister, handelsregister etc.), alsmede de door het gerecht
in geval van een procedure in rekening gebrachte griffierechten. Deze verschotten worden geheel aan de cliënt doorbelast.

5.Declareren

Advocatenkantoor Kuiper is gerechtigd maandelijks de tot dan toe verrichte werkzaamheden en verschuldigde verschotten aan de cliënt te declareren.

6.Voorschotten en verrekening

Advocatenkantoor Kuiper is gerechtigd in verband met de te verrichten werkzaamheden en ter bestrijding van de verschuldigde verschotten van de cliënt een voorschot te verlangen. Dit voorschot zal niet eerder dan met de slotdeclaratie verrekend behoeven te worden.

Indien de werkzaamheden van Advocatenkantoor Kuiper ertoe leiden dat voor de cliënt een bepaald bedrag wordt geïncasseerd, is Advocatenkantoor Kuiper gerechtigd daarmede nog openstaande declaraties te verrekenen. Hetzelfde geldt voor een nog te verzenden (slot)declaratie.

7.Betaling

De vervaltermijn van declaraties is 14 dagen na verzending. Advocatenkantoor Kuiper is gerechtigd de werkzaamheden bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag over te gaan. In geval van niet tijdige betaling is Advocatenkantoor Kuiper tevens gerechtigd ingaande de 15e dag de wettelijke vertragingsrente te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het verschuldigde bedrag belopen.

8.Aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor Kuiper is beperkt tot het bedrag waartoe haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Kuiper steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Kuiper is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

9. Klachten- en geschillenbeding

Advocatenkantoor Kuiper zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven wat u dan kunt doen.

De interne klachtenregeling Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw advocaat.

Het kantoor zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal schriftelijk aan u worden bevestigd. Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan het kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur Advocatenkantoor Kuiper is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissiei behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adressen

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur Bordewijklaan 46 (2e etage) 2591 XR Den Haag tel. 070 – 310 53 10 Postbus 90600 2509 LP Den Haag

10. Afwijkende afspraken

(Nadere) afspraken welke afwijken van hetgeen schriftelijk of in deze voorwaarden is vastgelegd, dienen schriftelijk bevestigd te worden.