Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring

1.1 Kantoor
Het kantoor wordt geleid door Mr M.W. Kuiper en Mr. F. van den Berg.  Zij oefenen voor eigen rekening en verantwoording de rechtspraktijk uit.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door een opdrachtgever aan de Advocaat wordt gegeven, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.3 Het kantoor beschikt niet over een Stichting Derdengelden.

2.1 Opdrachten en rechtsbijstand
Een door de opdrachtgever gegeven opdracht komt pas tot stand nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk is geaccepteerd door de Advocaat en nadat voldaan is aan de voorwaarden die de Advocaat heeft gesteld.

2.2
De door de Advocaat te verrichten diensten zijn inspanningsverplichtingen; nimmer kan of zal resultaat gegarandeerd worden. Bij de uitvoering van de opdracht zal de advocaat zich naar beste vermogen inspannen. De Advocaat handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

2.3
De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

2.4
De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken aan de Advocaat.

2.5
Het staat de Advocaat vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers.

2.6
De opdrachtgever vrijwaart de Advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3.1 Beëindiging rechtsbijstand.
Zowel de opdrachtgever als de Advocaat is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt.

3.2
De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

3.3
De Advocaat is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de Advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. De Advocaat zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium.

3.4
De Advocaat is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

4.1 Inhoud rechtsbijstand

Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4.2 De Advocaat mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden, zijnde niet aan haar verbonden personen, inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal De Advocaat zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. De Advocaat is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

4.3 De Advocaat is verplicht zich in te spannen om het resultaat dat partijen voor ogen hebben te behalen. Dit betekent niet dat het beoogde resultaat volledig kan worden gegarandeerd.

4.4
De opdrachtgever zal ongevraagd op de hoogte worden gehouden van de stand van de zaken in de procedure. Hiertoe is de opdrachtgever gehouden een postadres te verstrekken.

4.5
In het geval dat de opdracht inhoudt dat rechtsbijstand is gewenst bij een rechtszitting, zal de Advocaat, bij afwezigheid van de opdrachtgever tijdens die zitting, alleen wanneer zij daartoe door de opdrachtgever uitdrukkelijk is gemachtigd, namens hem/haar het woord voeren.

4.6
In geval van een strafzaak door de Rechtbank een proces dossier worden verstrekt aan de Advocaat. Dit proces verbaal wordt met de opdrachtgever besproken. Afschriften van het proces verbaal worden niet verstrekt aan derden. Het is aan de beoordeling van de advocaat om een afschrift van het proces verbaal aan de opdrachtgever te verstrekken.

4.7
Hoger Beroep wordt alleen ingesteld indien de Advocaat daartoe tijdig schriftelijk opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever.

5.1 Dossier
Na afloop van de procedure zullen processen-verbaal 1 maand worden bewaard, waarna zij worden geretourneerd aan de Rechtbank. Overige stukken zullen 7 jaar worden bewaard met uitzondering van vonnissen en uitspraken welke 20 jaar zullen worden bewaard.

6.1 Kosten rechtsbijstand
Bij aanvaarding van een opdracht zal de advocaat onderzoeken of de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, behalve indien de cliënt kiest voor betaling van het honorarium.

6.2
Indien geen sprake is van gefinancierde rechtsbijstand is de opdrachtgever ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door de Advocaat een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium: op uurbasis; dan wel afhankelijk van de met de Advocaat gemaakte afspraken een vooraf overeengekomen vast honorarium. Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten.

6.3
De advocaat is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. De actuele tarieven zijn alleen persoonlijk op te vragen bij de advocaat.

6.4.
Daarenboven is de opdrachtgever aan de Advocaat een vergoeding verschuldigd wegens de door de Advocaat gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan de advocaat in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris van door de advocaat ingeschakelde procesadvocaten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.

6.5
Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is de Advocaat ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend. Naast voornoemd voorschot brengt de Advocaat periodiek, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door haar verrichte werkzaamheden.

6.6
Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever een voorschot te voldoen, alvorens de advocaat met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

6.7
Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is de Advocaat gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens de advocaat met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

7.1Betaling
De opdrachtgever is gehouden de facturen van de advocaat zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, door middel van storting op de aangegeven rekening, dan wel à contant aan de kantoorvestiging te Den Haag. De Advocaat is gerechtigd een kortere betalingstermijn vast te stellen bij een nieuwe factuur. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

7.2
Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is de Advocaat alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, of te beëindigen, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan. Reclamaties met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum. De Advocaat is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derden gelden van het kantoor.

8.1 Aansprakelijkheid
Reclamaties en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door de Advocaat van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

8.2
De aansprakelijkheid van de Advocaat voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door de Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van voornoemde verzekering voor rekening van de Advocaat komt. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.3
De Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

9.1 Klachtenregeling
Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van de Advocaat over de uitvoering van de dienstverlening van de Advocaat, inclusief alle declaratiegeschillen kunnen binnen een termijn van dertig dagen nadat de klacht redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk worden voorgelegd aan de Advocaat die deze zal doorsturen aan de aan het kantoor verbonden klachtenfunctionaris. Wanneer deze er niet in slaagt de klacht over de dienstverlening met een opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

PRIVACYVERKLARING

ADVOCATENKANTOOR KUIPER,

Stille Veerkade 30b, 2512 BG Den Haag

Dit is de privacyverklaring van Advocatenkantoor Kuiper , gevestigd aan de Stille Veerkade 30b te Den Haag, (hierna: de “advocaat” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De advocaat/advocaat-mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien u een opdracht aan de advocaat verstrekt worden de gegevens verwerkt die u en de andere partij(en) in uw zaak aan ons kantoor verstrekt. Door de ondertekening van het intakeformulier geeft u hiervoor uw toestemming.

Het gaat in ieder geval om de volgende gegevens: uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en – plaats, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN nummer, uw geslacht en uw nationaliteit. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Tenslotte verwerken wij ook de gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en het verwerken en/of incasseren van betalingen voor de diensten die de advocaat  verricht.

Indien u contact met ons kantoor opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u hierbij zelf verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG;

  1. a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
  2. b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
  3. c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
  4. d) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van onze juridische diensten of voor een mediationtraject. Afhankelijk van de inhoud van uw zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie en in het kader van nakoming van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die ons kantoor verstuurt of ontvangt en worden daarmee opgeslagen en verwerkt door onze ICT provider Flexwebhosting.  Verder maken wij gebruik van de diensten van een documentbeheerder, Basenet. I

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden delen, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van het dossier met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of het inschakelen van een andere partij (bijv. een accountant), maar ook aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures of correspondentie met een wederpartij.

Daarnaast kunnen wij, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat, persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder (bv. Orde van Advocaten) of een andere met openbaar gezag beklede instantie. Met alle partijen die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerken, is een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Er worden absoluut geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider en documentbeheerder eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te treffen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

Privacy rechten van betrokkene

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn. c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  3. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  4. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
  5. Het recht om eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Indien u uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken intrekt mag de advocaat geen gegevens meer van u verwerken. Vanaf dat moment kan de advocaat geen diensten meer voor u verrichten en zal uw zaak/dossier onmiddellijk moeten worden gesloten.

Het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen geldt overigens niet indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het verderop genoemde emailadres of telefoonnummer. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Nadere informatie en klachtbehandeling

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 070-3194332  of e-mail: info@ kuiperadvocaten.nl

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacystatement

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie december 2020